top of page

דוח שנתי למס הכנסה

מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה?
• עצמאיים- בעל עסק עצמאי, שהוא עוסק מורשה או עוסק פטור במע"מ.
• בעלי שליטה בחברה- אדם שלבדו או יחד עם קרובו מחזיק מעל 10% ממניות חברה.
• בעלי הכנסה מנכס בית- אדם שיש לו הכנסה משכירות שמתקבלת מנכס שאינו דירה למגורים.
• שכירים בעלי משכורת גבוהה- עובד שכיר, אשר הכנסותיו מעל 651,000 ש"ח ברוטו בשנה.
• בעלי הכנסות משכר דירה למגורים- אדם בעל הכנסות משכר דירה למגורים (סה"כ מחזור שנתי של הכנסה מעל 338,000 ש"ח).
• בעלי הכנסות מחוץ לישראל- אדם אשר בשנת מס היו לו הכנסות מחו''ל, הכנסות עסקיות ופסיביות, אשר סכומן עולה על 338,000 ש"ח ברוטו בשנה.
• בעלי הכנסות מריבית- אדם, אשר בשנת מס היו לו הכנסות מריבית מעל 645,000 ש"ח.
• בעלי הכנסות מניירות ערך- אדם אשר בשנת המס סחר בניירות ערך סחירים ומחזור המסחר הסתכם לסך העולה על 2,530,000 ש"ח.
• מי שמבצע פריסה של מענק פרישה חייב במס- אדם שבשנת מס מסוימת פרש מעבודתו וקיבל מענק פרישה, וביצע פריסה על החלק החייב במס, חייב בהגשת דוח על הכנסותיו בכל אחת משנות הפריסה.

bottom of page