top of page

הנהלת חשבונות

לכל עסק יש הוראות ניהול ספרים משלו, והחשבונאות צריכה להתנהל לפי הוראות ניהול ספרים המחייבות אותו על פי חוק. על מנת לדעת איזה הוראות ניהול ספרים ואיזה ספרים צריך לנהל, מומלץ להתייעץ עם בעל מקצוע.

הנהלת חשבונות חד צידית
רושמת רק את ההכנסות וההוצאות של העסק ומספקת דוחות רווח והפסד ודיווחים לרשויות. היא בדרך כלל מתאימה לעוסקים מורשים ועוסקים פטורים.

הנהלת חשבונות כפולה
רושמת את ההכנסות וההוצאות ומאידך מנהלת את כל כרטיסי הלקוחות, ספקים, בנקים, עובדים, רכוש, מלאי, ואחרים. היא יותר מורכבת וחלה דרך כלל על חברות בע"מ או עוסקים מורשים ושותפויות בהיקפים שהחוק מחייב אותם.

bottom of page