top of page

תלושי משכורת

הדו"חות שאנו מספקים ללקוחותינו כוללים:
• תלושי שכר חסויים
• דו"חות עלות מעביד- המפרטים את עלות כל עובד
• דו"חות לקופות הגמל- הכוללים את פירוט העובדים והתשלומים לכל קופה וקופה (כולל קרנות פנסיה, השתלמות וביטוחי מנהלים)
• טופס 102- הכולל את ניכויי ביטוח לאומי ומס הכנסה
• דו"ח לבנקים- הכולל מכתב לבנק ובו רשימת העובדים, פרטי חשבון הבנק שלהם והסכום להעברה
• פקודה להנהלת חשבונות- לרישום הוצאות השכר
• טופס 106- ריכוז משכורות שנתי לעובד
• טופס 126- ריכוז משכורות שנתי לחברה
• טופס 161- חישוב פיצויי פיטורין לעובד
• תביעות לביטוח לאומי- מילואים, דמי לידה ואבטלה

תלושי שכר
מעסיק מחויב למסור לעובדיו תלוש שכר עם פרטי השכר ששילם להם עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו היה אמור לשלם את השכר
אי מתן תלושים או מתן תלושים לא מפורטים עשויים לזכות את העובד בפיצווי.
מעסיק שלא מוסר תלוש, או מוסר תלוש שאינו כולל את כל הפרטים המצויינים בחוק, עובר עבירה פלילית.
ותק העובד, כולל תאריך תחילת ההעסקה, ובמקרה של חילופי מעסיקים

חשבות שכר - שירותי חשבות שכר במשרדנו כוללים:
• הפקת כרטיס עובד – טופס 101
• הכנת תלושי שכר חודשיים לכל עובד בהתאם לימים ולשעות העבודה שעבד בפועל
• מעקב אחר ניצול וצבירת ימי חופשה וימי מחלה בהתאם לדרישות החוק ולוותק העובד.
• בחינת ההפרשות הסוציאליות הנדרשות
• הפקת תלושי שכר
• סיוע בהכנת תביעות עובדים מול המוסד לביטוח לאומי
• הפקת תלושי 106 שנתיים בתום כל שנת מס
• דיווח ושידור טופס 126 בסיומה של שנת המס
• סיוע בסוגיות נרחבות בתחום דיני העבודה

bottom of page